Προϊστάμενη Τμήματος: Γεωργία Γκουγκούση

Τηλέφωνα: 213 2042186, 185,184

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: g.gougoussi@pammakaristos-hosp.gr