Προϊστάμενος Τμήματος: Γραμματή Φούτου, TE, MSc
Τηλέφωνα: 213 2042234
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: g.foutou@pammakaristos-hosp.gr