Προϊστάμενος Τμήματος: Γεώργιος Λίτσας
Τηλέφωνα: 213 2042235