Προϊστάμενος Τμήματος: Γεροντάκη Φλώρα
Τηλέφωνα: 213 2042235