Δ/ντρια Τομέα: Κωστούρου Ακριβή
Τηλέφωνα: 213 2042164
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: a.kostourou@pammakaristos-hosp.gr

 

Αναπλ. Δ/ντρια : Σίλλελη Χρυσούλα
Τηλέφωνα: 213 2042172
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : x.sileli@pammakaristos-hosp.gr