Προϊσταμένη: Σπυριδούλα Σκανδάλου

Επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας του:

Καπηνιάρη Αικατερίνη – Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Μπακάκη Ελένη – Προισταμένη Εξωτερικών Ιατρείων

Γκούβας Μάριος – Υπάλληλος Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τηλέφωνα: 213 2042188

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: s.skandalou@pammakaristos-hosp.gr