Δικαιολογητικά για την χορήγηση Ιατρικής Γνωμάτευσης και αντιγράφων ιατρικού φακέλου (Βάση των Ν. 2472/1997 και 3418/2005) και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016 Ε.Ε (Προσωπικά δεδομένα G.D.P.R).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ                                            ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

Το νοσοκομείο σε κάθε περίπτωση, δύναται να ζητήσει από τους αιτούντες, οποιοδήποτε ισχύον έγγραφο – δικαιολογητικό, πέραν των κατωτέρω, προς την αποσαφήνιση ειδικών περιπτώσεων χορήγησης ιατρικών εγγράφων.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ασθενής

 

1)      Αίτηση –Επίδειξη Ταυτότητας.
Τρίτος (συγγενής ή μη)  

1)      Αίτηση –Επίδειξη Ταυτότητας.

2)      Εξουσιοδότηση από τον Ασθενή με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

Τρίτος (συγγενής ή μη) κατά την διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή  

1)      Αίτηση – Επίδειξη Ταυτότητας.

2)      Συναίνεση του ασθενή εφόσον δύναται.

3)      Εισαγγελική Παραγγελία εφόσον δεν δύναται ο ασθενής.

Γονείς για ανήλικο τέκνο

(εφόσον δεν έχει αφαιρεθεί δικαστικά η επιμέλεια)

 

Εφόσον δεν έχει αφαιρεθεί  δικαστικά η επιμέλεια :

1)    Αίτηση -Επίδειξη Ταυτότητας.

2)    Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τον χρόνο που θα υποβληθεί η αίτηση.

Εφόσον υπάρχει απόφαση για τη ρύθμιση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου :

3)   Πέραν των ανωτέρω (1) & (2), αντίγραφο της δικαστικής απόφασης για τη ρύθμιση της επιμέλειας.

Κληρονόμοι ασθενούς που απεβίωσε  

1)      Αίτηση -Επίδειξη Ταυτότητας.

2)      Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

3)      Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

4)      Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης και σε περίπτωση δημοσίευσης διαθήκης, αντίγραφο της διαθήκης.

5)     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσιο Φορέα με το εξής :

«Είμαι νόμιμος/η κληρονόμος του/της θανόντος/ούσης, δεν έχω αποποιηθεί της κληρονομιάς του/της και δεν αμφισβητείται το κληρονομικό μου δικαίωμα. Δεδομένων των ανωτέρω επιπλέον δηλώνω σε περίπτωση παραβίασης οιασδήποτε εκ των ανωτέρω δηλώσεων και εγγυήσεων μου ή σε περίπτωση που αυτές αποδειχθούν λανθασμένες ή ανακριβείς αναλαμβάνω την υποχρέωση και εγγυώμαι προς τον Φορέα, ότι θα αποζημιώσω, θα υπερασπίσω και θα καταστήσω αζήμια αυτόν έναντι οιωνδήποτε απωλειών, με τις οποίες αυτός θα επιβαρυνθεί.»

6)      Εφόσον δεν πρόκειται για κληρονόμους, αλλά για άτομα που έχουν νόμιμο συμφέρον, θα πρέπει να προσκομίζεται εντολή από Εισαγγελέα.

Διορισμένοι επίτροποι και Δικαστικοί συμπαραστάτες.  

1)       Αίτηση – Επίδειξη Ταυτότητας.

2)       Αντίγραφο της απόφασης που ορίζει τον διορισμό σας.

3)      Πιστοποιητικό περί του αμετάκλητου της απόφασης (σε περίπτωση προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη, δεν απαιτείται το ανωτέρω Πιστοποιητικό).

Δικηγόροι  

1)       Αίτηση.

2)       Επίδειξη Δικηγορικής ταυτότητας.

3)       Προφορική ή γραπτή δήλωση πληρεξουσιότητας

4)       Κατάθεση λοιπών κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

5)       Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης της υπόθεσης.

 

Ασφαλιστικός φορέας Ιδιωτικές ασφάλειες Αλλοδαπές ασφάλειες  

1)      Αίτηση – Ταυτότητα.

2)      Εξουσιοδότηση από τον Ασθενή με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

* Σε κάθε περίπτωση αιτήσεως πρέπει να διαφαίνεται ξεκάθαρα η συγκεκριμένη  νοσηλεία (κλινική εισαγωγής & χρονική διάρκεια νοσηλείας) ή εξέτασης, για την οποία ζητούνται τα αντίγραφα του ιατρικού φακέλου ή γνωμάτευσης .

* Τα Πιστοποιητικά – Δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο που θα υποβληθεί η αίτηση.

 

Τόπος  κατάθεσης  της αίτησης:

Η κατάθεση της αίτησης, γίνεται :

Α.  Αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο άτομο, απαραίτητα, με τα κατά περίπτωση ανωτέρω δικαιολογητικά, στο Τμήμα  Γραμματείας –  Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Β.  Ηλεκτρονικά αποστέλλοντας στο email του Τμήματος Γραμματείας – Πρωτόκολλο την αίτηση σας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί  ως Υ.Δ. μέσω της επίσημης ιστοσελίδας  gov.gr , όπως και τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά π.χ. εξουσιοδότηση  κ.τ.λ.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Αν/τρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας – Πρωτόκολλο 2132042192.

Αν/τρια Προϊσταμένη του Τμήματος Κίνησης Ασθενών  2132042187.

Αν/τρια Προϊσταμένη του Τμήματος Εξωτερικών Ιατρείων 2132042159.

email: protokollo@pammakaristos-hosp.gr

 

Τρόπος  παραλαβής εγγράφων:

Κατά την κατάθεση της αίτησης, πρέπει να επιλέξετε και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να παραλάβετε το έγγραφό σας:

  • Αυτοπροσώπως ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο άτομο, από το ανάλογο τμήμα (είτε από το Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, είτε από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών).
  • Με ηλεκτρονική αποστολή (email) των αντιστοίχων εγγράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.