Δικαιολογητικά για την χορήγηση Ιατρικής Γνωμάτευσης και αντιγράφων ιατρικού φακέλου (Βάση των Ν. 2472/1997 και 3418/2005) και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016 Ε.Ε (Προσωπικό δεδομένα G.D.P.R).

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ασθενής

 

1)      Αίτηση –Ταυτότητα.
Τρίτος (συγγενής ή μη) 1)      Αίτηση –Ταυτότητα.

2)      Εξουσιοδότηση από τον Ασθενή με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα η νοσηλεία και ημερομηνία εξέτασης για την οποία ζητούνται τα αντίγραφα του ιατρικού φακέλου ή γνωμάτευση.

Τρίτος (συγγενής ή μη) κατά την διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή 1)      Αίτηση –Ταυτότητα.

2)      Συναίνεση του ασθενή εφόσον δύναται.

3)      Εισαγγελική Παραγγελία εφόσον δεν δύναται ο ασθενής.

Γονείς για ανήλικο τέκνο

(εφόσον δεν έχει αφαιρεθεί δικαστικά η επιμέλεια)

1)      Αίτηση -Ταυτότητα.

2)      Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Κληρονόμοι ασθενούς που απεβίωσε 1)      Αίτηση -Ταυτότητα.

2)      Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

3)      Πιστοποιητικό δημοσίευσης διαθήκης ή μη (διάρκεια  ισχύος  τελευταίου τριμήνου).

4)      Αντίγραφο της διαθήκης (σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη).

5)      Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

6)      Εφόσον δεν πρόκειται για κληρονόμους, αλλά για άτομα που έχουν νόμιμο συμφέρον, θα πρέπει να προσκομίζεται εντολή από Εισαγγελέα.

Διορισμένοι επίτροποι και Δικαστικοί συμπαραστάτες. 1)       Αίτηση – Ταυτότητα.

2)       Αντίγραφο της απόφασης που ορίζει τον διορισμό σας.

Δικηγόροι 1)       Αίτηση.

2)       Επίδειξη Δικηγορικής ταυτότητας.

3)       Προφορική ή γραπτή δήλωση πληρεξουσιότητας

4)       Κατάθεση λοιπών κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

5)       Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης της υπόθεσης.

 

Ασφαλιστικός φορέας Ιδιωτικές ασφάλειες Αλλοδαπές ασφάλειες 1)      Αίτηση – Ταυτότητα.

2)      Εξουσιοδότηση από τον Ασθενή με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα η νοσηλεία και ημερομηνία εξέτασης για την οποία ζητούνται τα αντίγραφα του ιατρικού φακέλου ή γνωμάτευση.

 

* Όπου αναφέρεται «ταυτότητα», εννοείται χρήση αυτής, μόνο για επίδειξη στον αρμόδιο υπάλληλο.

Το νοσοκομείο σε κάθε περίπτωση, δύναται να ζητήσει από τους αιτούντες, οποιοδήποτε ισχύον έγγραφο – δικαιολογητικό, πέραν των ανωτέρω, προς την αποσαφήνιση ειδικών περιπτώσεων χορήγησης ιατρικών εγγράφων.

 

Τόπος  κατάθεσης  της αίτησης:

Η κατάθεση της αίτησης, γίνεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο άτομο, απαραίτητα, με τα κατά περίπτωση ανωτέρω δικαιολογητικά, στο Τμήμα  Γραμματείας –  Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας της Αν/τριας Προϊσταμένης του Τμήματος Γραμματείας – Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου 2132042192.

email: protokollo@pammakaristos-hosp.gr

 

Τρόπος  παραλαβής εγγράφων:

Κατά την κατάθεση της αίτησης, πρέπει να επιλέξετε και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να παραλάβετε το έγγραφό σας:

  • Αυτοπροσώπως από το ανάλογο τμήμα (είτε από το Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, είτε από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών).
  • Με ηλεκτρονική αποστολή (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.