Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας είναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση, παρακολούθηση διακίνησης, διοικητική υποστήριξη, συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων και την εν γένει προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας.

Προϊσταμένη: Σπυριδούλα Σκανδάλου

 

Επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας του:

Καπηνιάρη Αικατερίνη – Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Μπακάκη Ελένη – Προισταμένη Εξωτερικών Ιατρείων

Γκούβας Μάριος – Υπάλληλος Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τηλέφωνα: 213 2042188

Φαξ: 210 2020002

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: s.skandalou@pammakaristos-hosp.gr

Υπόδειγμα εντύπου ευχαριστήριας επιστολής

Υπόδειγμα εντύπου παραπόνων/καταγγελίας

Ερωτηματολόγιο-ικανοποίησης Παμμακάριστος